Enquête voor alle ouders van De Ynset

Ambion is 4 jaar geleden als holding opgericht voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren. Op dit moment kent de holding Ambion twee dochters: onderwijsgroep Primus en Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis. De beide besturen hebben hetzelfde gemeenschappelijke doel: Zij willen kwalitatief openbaar onderwijs bieden in het verzorgingsgebied van beide stichtingen. De beide dochters zijn de laatste jaren meer en meer gaan samenwerken en de verschillen tussen beide stichtingen zijn inmiddels minimaal. Om deze samenwerking structureel vorm te geven en de nog bestaande verschillen weg te nemen, streven de beide besturen van Primus en De Basis naar een besturenfusie.

Waarom een besturenfusie?

Deze besturenfusie voelt als een logische stap na vier jaren van intensieve samenwerking. Voor beide besturen is het van belang om het openbaar onderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren te borgen en versterken. Een krachtige nieuwe positionering van de scholen is noodzakelijk door de vele ontwikkelingen in het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan onderwijskwaliteit, passend onderwijs, een afnemend aantal leerlingen en het lerarentekort. Deze ontwikkelingen vragen om een sterk bestuur, waarbij professioneel op de ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Door de besturenfusie verdwijnen de laatste schotten tussen de beide besturen. Dit biedt nieuwe perspectieven voor medewerkers ten aanzien van mobiliteit, carrière, na- en bijscholing en vervanging bij ziekte of verlof. Ambion wordt daarmee een aantrekkelijk werkgever voor onderwijsprofessionals.

Samenvattend verwachten wij met de fusie een sterkere organisatie voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren neer te zetten die duurzaam invulling geeft aan kwalitatief en ambitieus onderwijs voor leerlingen en medewerkers.

Ouderraadpleging

Om een besturenfusie mogelijk te maken, is instemming nodig van de GMR-en van beide besturen en is een ouderraadpleging verplicht op basis van de Wet op de medezeggenschap op scholen (WMS). Het doel van deze ouderraadpleging is om bij ouders te inventariseren hoe zij denken over de voorgenomen fusie en of er voldoende draagvlak is. De uitkomsten van de ouderraadpleging zijn onderdeel van de zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER) die opgesteld wordt om toestemming aan te vragen bij het Ministerie.

Onlangs hebben de beide GMR-en de intentieverklaring ondertekend, waarmee zij instemmen met het verder uitwerken van het fusietraject. Gezamenlijk zijn wij van mening dat nu het moment is aangebroken om u als ouders te raadplegen. Wij doen dit met een korte digitale enquête die u via onderstaande link kunt invullen.

Wij hechten waarde aan de mening van onze ouders. Wij willen u dan ook vragen voor 1 december de enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête worden na de sluitingstermijn met de GMR en de fusiewerkgroep van Ambion besproken. Uiteraard koppelen wij de resultaten ook aan u terug via een bericht op het ouderportaal.

 

Klik op onderstaande link om de enquete in te vullen:

ENQUÊTE OUDERRAADPLEGING

 

 

Wij hopen dat wij op uw medewerking mogen rekenen. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Janssen

Voorzitter College van Bestuur