MR, OV en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

In de MR hebben zitting:
Jeroen Bloem (voorzitter en oudergeleding)
Wim Claes (oudergeleding)

Kirsten van Hettema (personeelsgeleding)
Nienke Sonnenberg (personeelsgeleding)

Oudervereniging:
Hylkje Koopmans (voozitter)
Nynke Dam (secretaris)
Femmi Boonstra (penningmeester)
Inge van der Velde
Jessie Klaren
Tjitske Broersma